CDA Ede; nieuw te bouwen gezondheidscentrum Bellestein mag de hoogte in.

Samen voor elkaar

Het bestaande gezondheidscentrum Bellestein is al jaren te klein en verouderd. Planvorming rond een nieuw gezondheidscentrum is al 10 jaar gaande. Gelukkig hebben ontwikkelaar, gebruikers en gemeente elkaar nu wel gevonden en kan voortvarend aan de slag worden gegaan. Het had niet langer moeten duren.

Locatie Bellestein is de beste optie
Nieuwbouw op de Bellestein is voor het CDA altijd de beste optie geweest. Het bestaande gezondheidscentrum is een belangrijke en centraal gelegen basisvoorziening voor de wijk Veldhuizen en heeft een belangrijke aantrekkingskracht voor het winkelcentrum met een toegevoegde waarde voor het naastgelegen woonzorgcentrum Bellestein.

Maak vaart met het bestemmingsplan
De gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd besluitvormend in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten. Opmerkelijk omdat in de raadsmemo van 8 december 2015 door het college is aangegeven op korte termijn met een gedetailleerd bestemmingsplan naar de raad te komen. Wat is er in de afgelopen jaren gebeurd en wat hebben wij als raad gemist? Een duidelijk antwoord hierop van de wethouder tijdens de oordeelvormende vergadering is uitgebleven.

Vraagtekens bij het plan over de extra uitbreiding m2 detailhandel
Per saldo wordt met de ontwikkeling van het gezondheidscentrum een kleine 300m2 aan retailmeters extra toegevoegd aan winkelcentrum Bellestein. Een brede invulling van detailhandel zal door het college mogelijk gemaakt worden. Het college vindt deze uitbreiding minimaal en te rechtvaardigen op basis van de retailvisie. Het CDA is terughoudend mede op basis van de ontwikkelingen in de retail en het risico op leegstand.

Liever woningbouw en de hoogte in
In plaats van extra detailmeters ziet het CDA liever woningbouw bovenop de twee bouwlagen van het nieuwe gezondheidscentrum. Stedenbouwkundig is dit voor het CDA bespreekbaar wanneer aansluiting wordt gezocht bij de 5-7 bouwlagen van het naast gelegen woonzorgcentrum de Pleinen en de tegenoverliggende appartementencomplexen aan de Leeuwenhorst. Het nieuw te bouwen gezondheidscentrum met (sociale) woningbouw kan ruimtelijk mooi ‘in de plint uitgelijnd’ worden evenwijdig aan het gebouw de Pleinen. Hiermee wordt ruimtelijk en programmatisch een passende dimensie aan de stedelijkheid gegeven langs de Slotlaan.

Het CDA kijkt uit naar de ontwikkeling van een nieuw gezondheidscentrum met ruimte voor extra woningbouw en een vitaal winkelcentrum als blijvend perspectief.

Mark Obbink
Fractievolger CDA Ede

Terug naar overzicht