Verkiezingsprogramma 2018

Het CDA wil bouwen aan een sterke samenleving: een gemeenschap waarin mensen samen leven. In die samenleving staan Edenaren
centraal – betrokken inwoners die met elkaar leven, werken en genieten.

1. Normen en waarden
Een sterke samenleving vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden. Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor
de traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheiden voor de christelijke wortels die ons land hebben gevormd. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Juist daarom wil het CDA onze
waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs.

2. Eigen kracht
In de sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via gemeenschappen: familie, gezin, buurt, geloofsgemeenschap of vereniging. We zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. De overheid helpt door initiatieven vanuit de samenleving ruimte te
gevenen mogelijk te maken. De sterke samenleving wordt niet geregeld van bovenaf. Het CDA wil samen zoeken naar oplossingen voor problemen. Gemeentelijke overheid en de markt zijn dienstbaar aan de sterke samenleving, en niet andersom. Mensen zijn allereerst zelf
verantwoordelijk, maar waar dat niet lukt, kan je terugvallen op anderen of hulpverlening.

3. Zorgen voor elkaar
Ieder mens is als schepsel van God waardevol. In onze sterke samenleving staat niemand er alleen voor. We leven samen in Ede. Dat geldt
als eerste voor ons eigen thuis in familie en gezin, waarop je zo nodig terug kunt vallen. Die belofte van zorg voor elkaar geven we ook
aan elkaar als samenleving. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en bereid is om anderen te helpen, wordt niemand aan zijn lot overgelaten. De zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten wordt goed geregeld, en waar mogelijk onderling vormgegeven.

4.Eerlijke boterham
In de sterke samenleving kunnen wij een eerlijke boterham verdienen. We benutten de stevige lessen uit de economische crisis die ook veel inwoners in onze gemeente en de gemeente zelf geraakt heeft. In de eerlijke economie kiezen we voor eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de lange termijn.

5. Gericht op de toekomst
Ons plan voor een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het welzijn van de komende generaties: onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame
groei. Het CDA gaat werken aan een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen, voor nu en voor de komende generaties.